Aktualności Lean

 

Przyszłość Lean, to zwinność i nowy rodzaj przywództwa - relacja

 Dodano: 2020-10-08
29 i 30 września 2020r. odbyła się jubileuszowa - X Otwarta Konferencja Lean, zorganizowana przez firmę Perfectus Group. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną wydarzenie miało miejsce w wirtualnej przestrzeni. Przeprowadziliśmy relację z tego wydarzenia.
Pierwszy dzień spotkania obejmował tradycyjnie wystąpienia zaproszonych gości, a dodatkowo wzbogacony został następującymi elementami:
 • „Speed Benchmarkiem”, czyli wymianą doświadczeń w kameralnych grupach,
 • Interaktywną ankietą dotyczącą przyszłości koncepcji lean management w Polsce,
 • Panelem ekspertów.
Drugi dzień wydarzenia to warsztaty online w następujących obszarach tematycznych: zwinna samoorganizacja, Training Within Industry (TWI), 5S, Lean Show (promowanie i komunikowanie programów lean) oraz Kaizen Blitz.

Agile to nie tylko IT

Konferencję rozpoczął Łukasz Filut (CEO, Agile Leader) w prelekcji zatytułowanej: „Podejście zwinne w czasach zmienności”. „Zwinność” omówiona została na przykładzie programu treningowego gościa. Niepewność, zmiany i adaptacja do nich, eksperymentowanie to elementy odróżniające zwinne podejście do zarządzania projektami od podejścia kaskadowego, tradycyjnego. Istotnymi aspektami warunkującymi skuteczność zarządzania projektami w sposób zwinny są m.in. planowanie, codzienna komunikacja, koncentracja na dostarczaniu działających rozwiązań, regularne podsumowania/monitorowanie rezultatów, a nie kontrolowanie.

Lean i Agile zwinność

Zespół odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie zwinnego zarządzania. Istotnym jest, aby jego członkowie posiadali odpowiednie kompetencje, motywację do tworzenia produktu oraz decyzyjność. Rola lidera powinna sprowadzać się jedynie do ustalania celów biznesowych (taktyki działania), wsparcia zespołu i eliminowaniu ewentualnych problemów. Podczas wystąpienia omówione zostały dodatkowo najważniejsze dokumenty konstytuujące zwinne podejście: Manifest zwinnego HR, „The Agile Learning Manifesto”, „Agile BIM”, „The Agile Service Manifesto”, „PMBok ver.7”, „The declaration of interdependence for modern management”. W jakich obszarach sięgnąć więc do „zwinności”? Z pewnością w tych o dużych zależnościach, nieprzewidywalnych i nieuporządkowanych oraz wymagających dużej elastyczności (zespoły twórcze np. R&D, HR, marketing).

Zarządzanie w świecie VUCA

„Czarny Łabędź i Antykruchość w optyce polskich organizacji” to tytuł kolejnej prelekcji, którą poprowadzili Jakub Sito i Anna Mizerska. Wystąpienie rozpoczęto od interpretacji terminu: „czarny łabędź”, które w czasach starożytności było m.in. symbolem niezwykłej rzadkości, nieprzewidywalności. Kolejna część prezentacji to próba odpowiedzi na następujące pytania: co wspólnego ma „czarny łabędź” z okresem pandemii? Jak COVID wpłynął na nasze życie? Na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę w „nowej rzeczywistości”? Prelegenci posłużyli się wnioskami z wywiadów, przeprowadzonych z liderami zarządzającymi wybranymi organizacjami. Zmienność, niejednoznaczność, niepewność oraz złożoność, to główne wyzwania jakie niesie ze sobą świat VUCA. Wśród sposobów radzenia sobie z obecną rzeczywistością wymieniono m.in. zwinność w zarządzaniu, określenie jasnej wizji i celu (zmienność zamieniamy na wizję), szybkie działania (działanie „tu i teraz”), porzucanie dotychczasowych przyzwyczajeń, innowacyjność i wychodzenie poza strefę komfortu. Kilkakrotnie podkreślano również istotną rolę koncepcji lean management, której zasady i założenia idealnie sprawdzają się w warunkach turbulencji.

Czarny łabędź a lean

Piotr Suchenia to kolejny gość X Otwartej Konferencji Lean - pierwszy Polak, który zwyciężył najzimniejszy maraton na świecie - North Pole Marathon, czyli maraton na biegunie północnym. Autor książki: „Rozgrzewając chłód”.  W wystąpieniu pt: „A, jak Antarktyda B, jak Biegun C jak Cel, czyli jak nie dać się rutynie i skąd czerpać motywację by osiągnąć sukces” podzielił się swoimi doświadczeniami w osiągnięciu sukcesu. Jasno sprecyzowana wizja, długofalowy plan działania, regularne nagradzanie za mniejsze pomyślności, przełożenie porażek w mocne strony to wybrane wskazówki gościa. Wśród dodatkowych propozycji na drodze do realizacji wyznaczonych celów, Piotr Suchenia zarekomendował  ponadto poznawanie swoich słabych i mocnych stron, urozmaicenia w celu uniknięcia efektu rutyny, przystanki będące podstawą do analizy oraz samodoskonalenie małymi krokami (kaizen).

„Życie polega na kolekcjonowaniu wrażeń i realizacji marzeń, a nie bezpiecznej wegetacji…” (Łukasz „Juras” Jurkowski) to podsumowanie tego inspirującego wystąpienia.

Great Leadership = Individuality - Errors

Gościem specjalnym spotkania był profesor M.L. „Bob” Emiliani - światowej klasy ekspert z zakresu m.in. „szczupłego” przywództwa. Temat jego prezentacji brzmiał następująco: „Leadership for the Digital Age”. Postępująca transformacja cyfrowa wymaga świeżego spojrzenia na obszar przywództwa. Szybkość i jakość podejmowanych decyzji to jedne z najważniejszych przesłanek skłaniających do zmian w zakresie dotychczas stosowanych modeli zarządzania. „Speed Leadership” to nowe podejście do istoty przywództwa w szybko zmieniającej się erze cyfrowej; spojrzenie na nie z perspektywy procesowej, a mniej behawioralnej.

Bob Emiliani połączył się z Polską online, jak kilka lat temu

Bob Emiliani wyodrębnił 15 obszarów składających się na proces przywództwa, których usprawnianie przyczyni się, jego zdaniem, do poprawy jakości całego procesu w dalszej perspektywie.

Składają się na nie:

1) kierowanie i zarządzanie ludźmi, 2) planowanie i budżetowanie, 3) zarządzanie obciążeniem pracą, 4) podejmowanie decyzji, 5) identyfikacja problemów, 6) proces rozwiązywania problemów, 7) przeglądy procesu zarządzania, 8) coaching i informacja zwrotna dla pracowników, 9) spotkania zespołów, 10) zadawanie pytań, słuchanie i otrzymywanie informacji zwrotnej, 11) dzielenie się informacjami; komunikacja, 12) rozwój pracowników, 13) okresowa ocena pracy, 14) proces GEMBA, 13) zaangażowanie interesariuszy.

Podejście proponowane przez prelegenta zakłada szukanie przyczyn problemów w całym procesie przywództwa, a nie w ludziach; kreowanie, eksperymentowanie i praktykowanie nowych rozwiązań, oraz prostotę.

„Cost of management is the same from one company to another. The difference is speed and quality. „Be Yourself without the errors and maybe culture change is not necessary”- Bob Emiliani.

W dalszej części tego wystąpienia uczestnicy mieli możliwość osobistego zadawania pytań gościowi.

Niemożliwe stało się rzeczywistością

Panel ekspercki, będący urozmaiceniem konferencji, dotyczył wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytanie: jak radzić sobie w świecie *VUCA (COVID-19)? Mariusz Saganowski i Maciej Jerzak omówili swój sposób zarządzania w dobie istniejącej pandemii. Zdalne, codzienne spotkania zespołów, a co za tym idzie poprawa przepływu informacji i komunikacji, większe zaangażowanie kadry zarządzającej, rozwiązywanie problemów w procesach i na GEMBA, motywacja do zmian dla organizacji to pozytywne aspekty obecnych realiów, zdaniem zaproszonych gości.

Najważniejsze lekcje i wskazówki w dobie okresu kryzysowego?:
 • zachowanie zdrowego rozsądku,
 • elastyczność w zarządzaniu,
 • dystans do otrzymywanych informacji,
 • zwinność w dostosowywaniu się do bieżącej sytuacji.
Prelegenci wskazali również na niezaprzeczalną rolę nowoczesnych technologii jako wsparcia dla zarządzania w świecie VUCA.

Grupy warsztatowe na konferencji online

Lean to nie tylko minimalizacja kosztów

„Lean w branży usługowej– budowanie kultury Lean w czasach trudnego rynku pracy” to tytuł następnego wystąpienia zaprezentowanego przez Tomasza Pawełka. Zaproszony gość omówił trzy obszary związane z wdrażaniem koncepcji lean management: monitorowanie, procesy oraz czynnik ludzki. Rekomendacjami Tomasza Pawełka w zakresie budowania kultury lean są:
 • zaangażowany, współpracujący oraz przekonany do zmian zespół,
 • zrozumienie natury organizacyjnej i społecznej firmy przy wdrażaniu narzędzi,
 • holistyczne poznanie „szczupłego” zarządzania, w tym dostrzeganie marnotrawstw i usprawnień,
 • efektywna komunikacja, umiejętność prezentacji pomysłów kadrze zarządzającej.


Prelegent zwrócił ponadto uwagę na aspekt różnic pokoleniowych - generacji X, Y, Z. Najważniejsze spostrzeżenia gościa, będące wynikiem doświadczeń we współpracy z pokoleniem Y (osobami urodzonymi w latach 1980-1999) oraz pokoleniem Z (osobami urodzonymi w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku), kształtują się jak poniżej:
 • nowy wymiar elastyczności (efektywne zarządzanie czasem),
 • rozwinięte kompetencje techniczne (osoby wdrażające oraz szybciej adoptujące nowe technologie),
 • wykorzystujący nowoczesne formy/kanały komunikacji,
 • kreatywność i twórczość oraz minimalizacja powtarzalnych i rutynowych zadań.
Prelegent przedstawił ponadto praktyczne zastosowanie matryc kompetencji (w podziale na umiejętności twarde i miękkie), zarządzanie wizualne, w tym tablice Kanban w systemie CRM oraz implementację 5S w organizacji.

Ludzie największym kapitałem

„Zaangażowanie pracowników w kulturę ciągłego doskonalenia metodą małych kroków na przykładzie firmy MANN+HUMMEL”, to ostatnie wystąpienie X Otwartej Konferencji Lean. Marcin Kolanowski (Lean manufacturing manager) rozpoczął swoją prezentację od omówienia modelu ciągłego doskonalenia, jego fundamentów i zasad, na które składają się: wspólne wartości, sprecyzowana kultura organizacji, cele, przywództwo oraz orientacja na klienta. W następnej części scharakteryzowane zostały elementy składające się na budowanie kultury lean w firmie MANN+HUMMEL, a są to:

1) rozwój liderów i szkolenie pracowników (matryce kompetencji, audyty warstwowe, role i odpowiedzialności),

2) organizacja miejsca pracy zgodnie z najlepszymi standardami (5S, Key Performance Indicators-KPI’s),

3) niezawodne maszyny i urządzenia (TPM, Poka Yoke),

4) praca standaryzowana i wizualizacja (uruchomienie produkcji, instrukcje pracy, SMED, samokontrola),

5) efektywne rozwiązywanie problemów (RPS, 8D),

6) zmiana sposobu myślenia (eliminacja strat, kaizen, shop floor management).

„Wszystko zaczyna się od ludzi i kończy na ludziach…” - podkreślił zaproszony gość.

Wzbogaceniem wystąpienia była prezentacja praktycznych przykładów implementacji 5S, pracy standaryzowanej oraz programu sugestii pracowniczych. Podsumowując, kluczowymi czynnikami sukcesu w budowaniu kultury lean management, według firmy MANN+HUMMEL, są kultura organizacji nastawiona na rozwój wszystkich jej członków oraz codzienne działania (Leading by example).

„Lean to w 20% rozsądne metody i procedury, a aż w 80% codzienna praca z ludźmi i zmianą ich mentalności”.

Debata w formie online

Pandemia Covid to obecnie główny temat wielu spotkań i wydarzeń biznesowych. To jednocześnie ogromne wyzwanie dla wielu organizacji borykających się z jej konsekwencjami. Nowoczesne technologie, zwinne zarządzanie, elastyczność i otwartość na zmiany, innowacyjność to kierunki rozwoju organizacji wyznaczone poniekąd przez „nową” rzeczywistość. Czy jest w niej miejsce również na koncepcję lean management? Tegoroczna X Otwarta Konferencja Lean potwierdziła, że założenia „szczupłego” zarządzania są i mogą być pomocne w realizacji celów organizacji w turbulentnych warunkach.

Jaka będzie przyszłość Lean - opowiadali prelegenci

Joanna Adamczak


Pozostałe aktualności Lean

 • Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej

  relacja-ii-ogolnopolska-konferencja-jakosciowa

  To był maj!... Ale Saska Kępa nie pachniała szalonym, zielonym bzem, bo bzy w tym roku zaczęły kwitnąć nieco wcześniej i zdążyły już przekwitnąć. Poza tym cała rzecz się działa w Gliwicach, a nie w Warszawie. Bo to Gliwice na dwa dni stały się stolicą działań jakościowych, gdyż to właśnie w murach Politechniki Śląskiej, a dokładniej – w Centrum Edukacyjno-Kongresowym – miała miejsce druga już odsł ...

 • Zapowiedź: 17. Konferencji Lean | Six Sigma

  zapowiedz-17-konferencja-lean-six-sigma

  Zapraszamy serdecznie do udziału w 17. Konferencji Lean | Six Sigma, organizowanej przez Akademię Białego Kruka, która odbędzie się 6-7 czerwca we Wrocławiu. Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do spotkania oraz wymiany poglądów z czołowymi ekspertami, praktykami i specjalistami z dziedziny optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów.

 • Dobre praktyki Lean Higher Education

  dobre-praktyki-lean-higher-education

  Dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe – to temat przewodni tegorocznego XI seminarium LeanHE Poland. Wydarzenie organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie się w dniach 24–25 czerwca.

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence
Comarch Technologies

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej

To był maj!... Ale Saska Kępa nie pachniała szalonym, zielonym bzem, bo bzy w tym roku zaczęły kwitnąć nieco wcześniej i zdążyły już przekwitnąć. Poza tym cała rzecz się działa w Gliwicach, a nie w Warszawie. Bo to Gliwice na dwa dni stały się stolic ...

Zapowiedź: 17. Konferencji Lean | Six Sigma

Zapraszamy serdecznie do udziału w 17. Konferencji Lean | Six Sigma, organizowanej przez Akademię Białego Kruka, która odbędzie się 6-7 czerwca we Wrocławiu. Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do spotkania oraz wymiany poglądów z czołowymi ekspertam ...

Polecamy
Kalendarz konferencji Lean  
  Czerwiec 2024  
PON WT ŚR CZW PT SOB NDZ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
PatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku